We vinden het belangrijk om je te vertellen wat je van ons kan verwachten. Daarom geen disclaimer, maar een proclaimer. Wij staan achter de inhoud op Yeti Eeklo.be en daar nemen we de verantwoordelijkheid voor in deze proclaimer.

VIND JE IETS DAT NIET KLOPT

Kom je iets tegen dat niet klopt, dan zijn we je dankbaar als je ons dat laat weten. Je krijgt binnen 24 uur een reactie. Alvast bedankt.

BINNEN 24 UUR REACTIE

Als je ons een e-mail stuurt of via de contactpagina contact opneemt, krijg je binnen 24 uur een reactie. In het weekend kan een reactie tot 48 uur duren. Bij langere afwezigheid krijg je een automatisch antwoord waarin we je aangeven wanneer je een reactie kunt verwachten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY POLICY

Yeti Eeklo, met maatschappelijke zetel te Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo met ondernemingsnummer 0890286685(hierna: “Yeti Eeklo”, “Wij”, of “Onze”),verbindt zich ertoe de persoonsgebonden gegevens van de gebruikers van de Website te respecteren en te beschermen, onder naleving van de Belgische privacy wetgeving en van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Over de website

www.Yeti Eeklo.be (de “Website”) is volledig in beheer en eigendom van Yeti Bowl bv- Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo – België

Wat dekt dit privacy beleid?

Dit privacybeleid dekt alleen het gebruik van Onze Website. Onze Website kan links bevatten naar andere websites. Yeti Eeklo heeft geen controle over data die de andere websites over u verzamelen. Daarom raden we u aan om het privacybeleid van desbetreffende websites te lezen alvorens u data met hen uitwisselt.

Gegevens die door Yeti Eeklo worden verzameld

Uw persoonsgegevens worden door Yeti Eeklo verzameld wanneer u gebruik maakt van onze Website, zich hiervoor registreert, of op enige andere wijze met Yeti Eeklo  communiceert. Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten: 

–          Geslacht;

–          Naam;

–           Voornaam;

–          Geboortedatum;

–          Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad, land);

–          E-mailadres;

–          Mobiel nummer;

–          IP adres;

–          Bedrijfsnaam*;

–          Ondernemingsnummer*;

* indien van toepassing

Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt?

Alle persoonsgegevens die u Ons doorgeeft blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de databank van Yeti Eeklo en zullen niet worden doorgegeven aan derden. Yeti Eeklo gebruikt uw persoonsgegevens om zijn diensten aan te bieden, zijn diensten te verbeteren en voor promotionele doeleinden, deze omvatten o.a.:

–          Ter uitvoering van de diensten die Yeti Eeklo aanbiedt aan de klant die de persoonsgegevens ter beschikking stelt;

–          Voorzien en beheren van uw persoonlijk account;

–          Om u te informeren over onze diensten en evoluties via nieuwsbrieven;

–          Om u aanbiedingen op maat te bezorgen;

–          Marktonderzoek;

–          Uw gedrag op de website wordt geanalyseerd met het doel tot het verbeteren van Onze Website en de gebruikerservaring

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

–          Persoonlijk/telefonisch/mail contact

–          Contactformulieren op onze website

–          Boekingsformulieren op onze website

–          Inlogschermen in de vestiging(en) van Yeti Eeklo

–          Via nieuwsbrieven

–          Enz.

Duur van het bijhouden van uw gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor zolang dat ze nodig zijn om de doeleinden van Yeti Eeklo te bereiken. Voor nieuwsbrieven wordt er een opt-in/opt-out mogelijkheid voorzien.

Minimale gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die Wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is om onze doeleinden optimaal te vervullen.

Beveiliging van uw gegevens

Yeti Eeklo neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van deze persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring.

Gebruik van cookies

Met het oog op de verbetering van de dienstverlening maakt de website gebruik van Cookies. Dit zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de gebruiker worden geplaatst, teneinde de communicatieverzending te vergemakkelijken of een door de gebruiker van de Website gevraagde dienst te kunnen uitoefenen. Aan de hand van die cookies kan de Website uw computer herkennen bij uw volgende bezoek. De gebruiker wordt er op gewezen dat, wanneer hij de installatie van cookies op de harde schijf van zijn computer zou weigeren, mogelijks bepaalde pagina’s en/of diensten van de Website voor de gebruiker niet toegankelijk zullen zijn.

Rechten van de gebruiker

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de AVG wetgeving en omvatten o.a.:

–          Recht op inzage gegevens

–          Recht op wijziging van gegevens

–          Recht op wissen van gegevens

–          Recht op dataoverdracht

–          Recht van bezwaar

–          Recht op beperking van de verwerking

AVG – Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgende aanspreekpunten: reservaties@yeti-eeklo.be

Beeldmateriaal

Yeti Eeklo behoudt zich het recht om foto’s & video’s te maken van mensen die deelnemen aan de activiteiten die Yeti Eeklo organiseert. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

Contactgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen:

   Yeti Eeklo

   Leopoldlaan 60

   9900 Eeklo (België)

   reservaties@yeti-eeklo.be

Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) worden door Yeti Eeklo gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Yeti Eeklo uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

   Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

   Tel +32 (0)2 274 48 00 – Fax +32 (0)2 274 48 35

   commission@privacycommission.be

   https://www.privacycommission.be/nl/contact

Wijzigingen van dit privacy beleid

Het is mogelijk dat Wij in de toekomst on privacy beleid wijzigen. Deze wijzigingen worden steeds op onze Website vermeld en uw wordt geacht deze nieuwe wijzigingen te aanvaarden. Daarom raden we u aan om dit beleid af en toe opnieuw door te nemen om up-to date te blijven.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden bestaan uit de verkoopsvoorwaarden en het huishoudelijk reglement van Yeti Eeklo

Yeti Eeklo behoudt zich het recht om de voorwaarden op elk moment te wijzigen. De nieuwste versie wordt steeds op de website gepubliceerd. Wij raden u aan om deze voorwaarden af en toe na te lezen zodat u steeds up-to-date blijft.

Verkoopsvoorwaarden 

Toepassingsgebied 

Tenzij anders overeengekomen zijn alle offertes, bestellingen, aankopen en gesloten overeenkomsten bij Yeti Eeklo onderworpen aan deze voorwaarden. Ze worden geacht te zijn gekend en aanvaard door de klant, niettegenstaande andersluidende voorwaarden van de klant.

De aankoop van de ervaring, aanpassing en annulering

 1. De formules en ervaringen die Yeti Eeklo aanbiedt en bijhorende prijzen worden beschreven op de website. Deze zijn steeds geldig, tenzij er door al dan niet menselijke fout onjuiste informatie beschikbaar is op de website. 
 2. De aankoop van een dienst bij Yeti Eeklo kan enkel gebeuren langs een door Yeti Eeklo aangeboden kanaal. Zijnde:

    – De website van Yeti Eeklo

    – Of via een derde partij die van Yeti Eeklo de toelating heeft om tickets te verkopen

 1. Op het moment dat Yeti Eeklo de betaling van de klant ontvangt wordt de aankoop als afgerond geacht. De klant ontvangt een bevestigingsmail van de aankoop die dient als toegangsticket het circuit onder de voorwaarden vermeld op het ticket. Yeti Eeklo behoudt zich het recht om een aankoop eenzijdig te annuleren indien deze tot stand is gekomen op basis van foutieve prijzen door een al dan niet menselijke fout. In dat geval wordt het door de klant betaalde bedrag integraal teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig was.
 2. Klanten hebben het recht om hun aankoop uiterlijk 14 dagen voor de levering van de dienst kosteloos te annuleren. Yeti Eeklo zal in dat geval het betaalde bedrag integraal terugstorten op de rekening van de klant.

 

Huishoudelijk reglement 

Toepassingsgebied

Elke persoon die een vestiging van Yeti Eeklo betreedt en/of gebruik maakt van de dienst die Yeti Eeklo aanbiedt is onderworpen aan dit reglement. Yeti Eeklo behoudt zich het recht om eenieder die zich niet aan onderstaande regels houdt te toegang te ontzeggen en/of te verwijderen uit de zaak.  

Toegang tot het circuit en gebruik karts

 1. De toelating tot het circuit wordt geweigerd aan alle gebruikers die kleiner zijn dan de vereiste minimumlengte van 1.40m. Daarnaast moeten kinderen die 8 jaar of jonger zijn, vergezeld worden van een volwassene die ten alle tijde verantwoordelijk is voor de jongeren. Yeti Eeklo kan op elk moment de minimumleeftijd op individuele basis verhogen indien zij dit nodig acht.
 2. De klant zal ten alle tijde de richtlijnen van de medewerkers van Yeti Eeklo opvolgen met betrekking tot het gebruik van de karts op het circuit. Klanten die de richtlijnen niet volgen, kunnen van hun ticket ontdaan worden, zonder dat ze recht hebben op een terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.
 3. Klanten worden gevraagd om minimum 30 minuten op voorhand aan te komen op locatie. Als de klant te laat aankomt, kan Yeti Eeklo niet garanderen dat de klant voor de volledige duurtijd vermeld op het ticket kan racen. In voorkomend geval heeft de klant geen recht op compensatie.
 4. Klanten die onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen kunnen de toegang tot het circuit ontzegd worden, zonder dat dit aanleiding geeft voor enige vorm van compensatie.
 5. Bij opzettelijke beschadiging of diefstal van de goederen van Yeti Eeklo wordt de politie verwittigd en is de klant aansprakelijk voor de geleden schade van Yeti Eeklo.
 6. De klant verklaart in goede gezondheid te verkeren en zijn of haar medische toestand laat toe om gebruik te maken van de dienst die Yeti Eeklo aanbiedt. Indien dit niet het geval is, kan Yeti Eeklo nooit aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen.
 7. Het recht op toegang tot het circuit alsmede het recht tot gebruik van de karts wordt enkel en uitsluitend voorbehouden aan personen in het bezit van een geldige reservatie.

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSACTIVITEIT

Bij het aanmaken van een reservatie, zowel particulier, groepen als bedrijfsincentive, is het van belang volgende zaken te vermelden: 
• Aantal piloten (personen die effectief zullen racen)

 • Uur van aankomst bij Yeti Eeklo (We rekenen een halfuur tussen aankomst en eerste sessie zodat men kan registreren en de briefing kan volgen)
 • Indien catering gewenst, de keuze van catering en het aantal personen 
 • Contactgegevens (GSM/Voornaam/Familienaam/emailadres/adres) 
  Groepsformules gaan door vanaf 7 personen per onderverdeelde groep en vanaf 11 personen splitsen we een groep aangezien het circuit maximaal 10 piloten toelaat.  
  Dit betekent dus dat groepen van 11 – 12 en 13 personen (komen niet aan 2 x 7 personen) uit de boot vallen bij de groepsformules.

Betaling geschiedt achteraf op factuur, of ter plaatse bij de incheckbalie (contant, bancontact, Visa of Mastercard). Afrekenen van een groepsboeking gebeurt uitsluitend per gezelschap. Extra elementen zoals consumpties, die niet zijn inbegrepen in uw boeking, rekent u aan het einde van uw bezoek aan de balie. 
U kan tot 2 weken voorafgaand aan uw boeking geheel kosteloos annuleren of wijzigingen doorgeven. Tot 1 week voorafgaand aan uw boeking mag u tot maximaal 25% van het aantal personen annuleren. Bij annuleringen/wijzigingen binnen 1 week kunnen wij niet meer overgaan tot creditering en betaalt u het opgegeven aantal personen. Komt u met meer personen dan vooraf opgegeven en past dit in onze planning, dan wordt dit op de dag van de activiteit berekend en aan u doorbelast. 
U gaat akkoord met deze voorwaarden bij bevestiging van de activiteit. 
Het Yeti Eeklo Team  

AFSTAND VAN VERHAAL

Bij aanmaken van een lidkaart verklaart de persoon zich akkoord met:

 1. Toegang tot het circuit:
  Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van een persoon aan wie het kind is toevertrouwd, en is minimum 18 jaar, en in het bezit van een identiteitskaart.
 2. Ondertekende verklaart afstand te doen van alle verhaal zowel voor zichzelf als voor zijn rechthebbenden, zijn erfgenamen, zijn naasten (ouders, echtgenoot/partner, kinderen) en onze verzekeraars en dit ten opzien van:
  1. De uitbaters van Yeti Eeklo.
  2. De organisatoren van manifestaties.
  3. De andere deelnemers en gebruikers het circuit van Yeti Eeklo.
  4. De aangestelden, personeel, vrijwilligers en zaakgelastigden van de hogervermelde personen.
  5. De verzekeraars van hogervermelde personen en dit betreffende alle schade die hij/zij zou lijden voor, tijdens en na een kartsessie (inclusief de oefening)
  6. In geval van overlijden, geldt huidig “afstand van verhaal” ook voor zijn rechthebbende, zijn erfgenamen, zijn naasten en onze verzekeraars.
 3. Elke piloot zal materiaal, circuit, reglement en andere piloten respecteren en is aansprakelijk voor de schade die hij aan het circuit en/of materiaal toebrengt. Ingeval van materiële schade zal een vergoeding geëist worden van minimum €150,00 aan de persoon die schade berokkend heeft.
 4. Elke piloot dient de instructies van de directie en hun aangestelden na te leven en kent onder meer de betekenis van elke vlag en/of lichtsignaal.
 5. De piloot zal nooit onder invloed van alcohol, noch van andere stimulerende of verdovende middelen rijden. De piloot verklaart in goede gezondheid te verkeren.
 6. De balaclava is verplicht bij het gebruik van de helmen van Yeti Eeklo, voor hygiëne en ook om lange haren in te stoppen. Een sjaal is verboden. Het aandoen van een race-pak is verplicht. Als piloot draagt u gepast schoeisel.
 7. De lidkaart is strikt persoonlijk. Indien de piloot deze reglementering niet naleeft of door wangedrag de uitbating van Yeti Eeklo stoort, kan op elk moment de toegang tot de piste geweigerd worden, alsook de lidkaart ingetrokken worden.
 8. Om een veilig verloop te verzekeren, kan het personeel van Yeti Eeklo de kartingsessies aanpassen of stopzetten.
 9. In elk geval van deze gevallen behoudt het personeel van Yeti Eeklo zich het recht voor, de karts desgevallend van op afstand stil te leggen, zonder recht op terugbetaling voor de personen in kwestie.
 10. Yeti Eeklo behoudt zich het recht om toegang tot de plaats te verlenen of te weigeren en/of om lidmaatschap te weigeren.