Online Registratie Karting

Afstand van verhaal

Ondertekende verklaart zich akkoord met:

 1. Toegang tot het circuit:
  Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van een persoon aan wie het kind is toevertrouwd, en is minimum 18 jaar, en in het bezit van een identiteitskaart.
 2. Ondertekende verklaart afstand te doen van allle verhaal zowel voor zichzelf als voor zijn rechthebbenden, zijn erfgenamen, zijn naasten (ouders, echtgenoot/partner, kinderen) en onze verzekeraars en dit ten opzien van:
  1. De uitbaters van Yeti Karting.
  2. De organisatoren van manifestaties.
  3. De andere deelnemers en gebruikers van Yeti Karting.
  4. De aangestelden, personeel, vrijwilligers en zaakgelastigden van de hogervermelde personen.
  5. De verzekeraars van hogervermelde personen en dit betreffende alle schade die hij/zij zou lijden voor, tijdens en na een kartsessie (inclusief de oefening)
  6. In geval van overlijden, geldt huidig “afstand van verhaal” ook voor zijn rechthebbende, zijn erfgenamen, zijn naasten en onze verzekeraars.
 3. Elke piloot zal materiaal, circuit, reglement en andere piloten respecteren en is aansprakelijk voor de schade die hij aan het circuit en/of materiaal toebrengt. Ingeval van materiële schade zal een vergoeding geëist worden van minimum €100,00 aan de persoon die schade berokkend heeft.
 4. Elke piloot dient de instructies van de directie en hun aangestelden na te leven en kent onder meer de betekenis van elke vlag en/of lichtsignaal.
 5. De piloot zal nooit onder invloed van alcohol, noch van andere stimulerende of verdovende middelen rijden. De piloot verklaart in goede gezondheid te verkeren.
 6. Het haarnetje is verplicht bij het gebruik van Yeti karting helmen voor hygiëne en ook om lange haren in te stoppen. Een sjaal is verboden. Het aandoen van een race-pak is verplicht. Als piloot draagt u gepast schoeisel.
 7. De Access Card is strikt persoonlijk. Indien de piloot deze reglementering niet naleeft of door wangedrag de uitbating van Yeti Karting stoort kan op elk moment de toegang tot de piste geweigerd worden, alsook de Acces Card ingetrokken worden.
 8. Om een veilig verloop te verzekeren, kan het personeel van Yeti Karting de kartingsessies aanpassen of stopzetten.
 9. In elk geval van deze gevallen behoudt het personeel van Yeti Karting zich het recht voor, de karts desgevallend van op afstand stil te leggen, zonder recht op terugbetaling voor de personen in kwestie.
 10. Yeti karting behoudt zich het recht om toegang tot de plaats te verlenen of te weigeren en/of om lidmaatschap te weigeren.

 

TOP